תקנון

• אתר זה מציע ללקוחות מגוון מוצרים ממיטב היצרנים והמשווקים.
• הקניה דרך האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• המוצרים הנקנים דרך האתר ישלחו באמצעות הדואר או שירות שליחים.
• התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

הוראות כלליות

1. אתר risugezem.shop בבעלות ריסוגזם בע"מ (להלן: "החברה") הינו אתר למכירת מוצרים.
2. באתר יבוצעו רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
3. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של ריסוגזם בע”מ באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 073-3742784.
4. כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי/ת להשתתף במכירות המוצעות באתר. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.
5. לחברה קיימת הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש
6. בעוד שהחברה משתדלת, כמיטב יכולתה, לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים.
7. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אל אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
8. מחירי המוצרים באתר הינם לאתר בלבד.
9. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.
10. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבורם. בדיקת מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין היא באחריות הלקוח טרם הגשת ההצעה.
11. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

לקיחת חלק במכירות

1. הלקוח ימלא טופס ובו פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות הפרטים הבאים: שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מלאה, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההצעה. אי מסירת הפרטים המבוקשים, לא תאפשר השתתפות במכירה. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.
2. אין להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. החברה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לחברה ו/או מי מטעמם וכן לבטל השתתפותך במכירה.
3. החברה פטורה מלהתייחס להצעות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים. גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ההצעה הנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי. יחד עם זאת, אין בקבלת מספר זה בכדי לאשר קבלת ההצעה , שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.

ביצוע התשלום ואספקת המוצרים

1. הזנת פרטי כרטיס האשראי מהווה קניה של המוצר. קניית המוצר מחייבת את הלקוח במלוא הסכום שהוצע על ידו עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). התשלום יתבצע באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח.
2. החברה המציעה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר. לסכומים האמורים יתווספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד התשלום. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים במכירות השונות כוללים מע"מ.
3. היה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל קנייתך והמוצר לא יסופק לך.
4. החברה היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים נעשה על ידי חברת השליחויות. לחברה שמורה הזכות להודיע ללקוח כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה.
5. החברה רשאית לגבות תוספת דמי המשלוח בגין הובלה מיוחדת ( לדוגמא הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).
6. במידה וירצה הלקוח לשנות את כתובת אספקת המשלוח לאחר יציאת החבילה מהחברה יחויב הלקוח בעלות של 35 ש"ח כולל מע"מ.
7. ברכישה מעל סכום של 3,000 ש"ח כולל מע"מ לא תחויב עלות המשלוח.
8. במועד האספקה, תידרש נוכחותך וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ועל טופס קבלת הסחורה מחברת השליחויות. יצויין כי חתימה על טופס קבלת המוצר מחברת השליחויות תהווה אסמכתא כי המוצר המוזמן הגיע בשלמותו אל המזמין. קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.
9. במהלך תקופות עומס (לדוגמא-חגים) יתכנו עיכובים של מספר ימים באספקת המשלוחים.

ביטול עסקה

1. צרכן יהיה רשאי לבטל קנייתו של מוצר בהתאם להוראות "חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981" (להלן: החוק). כל ביטול עסקה יזום מצד הלקוח בטרם אספקת הסחורה, הלקוח לא יחויב בתשלום.
2. זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.
3. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה , יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לחנות החברה או לחילופין יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח בסך 50 ש"ח. יש להחזיר את המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. לא יחויב הלקוח בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק – יהיה על הלקוח להחזיר את המוצר לחנות החברה או לחילופין יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח בסך 50 ש"ח. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ישלח לחברה ע"י הלקוח וזו תזכה אותו בעלות המשלוח. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

החלפת סחורה

1. החלפת סחורה תעשה עד 14 ימי עסקים מיום רכישת המוצר. לא תינתן החלפת סחורה לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר. במידה ורוצה הלקוח להחליף סחורה ישיב הלקוח את הסחורה לחנות החברה, או לחילופין חנות החברה תשלח שליח מטעם החברה עם המוצר החלופי והלקוח יחויב ב 100 ש"ח.

אחריות

1. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
2. החברה לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
3. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
4. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
5. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ביטול מכירות והפסקת פעילות באתר

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי , אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.
1.2. במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
1.3. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.
1.4. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.
1.5. אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי – תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו.
1.6. היה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל , לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

קניין רוחני

1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
2. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

סודיות

1. פרטיו האישיים של המשתמש באתר הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
5. החברה מתחייבת לשמור על סודיות לגבי כלל הפרטים שהעברת לה ולא להעבירם לכל גוף שלישי.

הוראות שונות

1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
2. במקרה של מחלוקת משפטית הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בתל אביב בלבד.
3. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.